Nhà lắp ghép có mắc hơn xây không và đây là câu trả lời rõ nhất